Xác minh gỗ tại tất cả các giai đoạn của chuỗi cung ứng trong VNTLAS

Gỗ phải được xác minh tại tất cả các giai đoạn của chuỗi cung ứng, từ thời điểm đi vào Hệ thống VNTLAS (điểm kiểm soát quan trọng (1) qua các khâu vận chuyển, mua bán (điểm kiểm soát quan trọng (2), (3) và 4(n)), chế biến, bao gồm việc theo dõi nhập xuất lâm sản (điểm kiểm soát quan trọng (5) cho tới khi xuất khẩu (điểm kiểm soát quan trọng (6) (xem thêm tại bài …). Xác minh gỗ tại các giai đoạn trong chuỗi cung ứng bao gồm các hoạt động sau:

  • Kiểm tra và xác nhận hồ sơ lâm sản phù hợp với Phụ đính 1A và 1B của Phụ lục V (Tạo lập, xác minh và phê duyệt bằng chứng hợp pháp cho Tổ chức và Hộ gia đình).
  • Xác minh thông tin trong sổ theo dõi nhập, xuất lâm sản của tổ chức theo Phụ đính 1A và 1B của Phụ lục này V (Tạo lập, xác minh và phê duyệt bằng chứng hợp pháp cho Tổ chức và Hộ gia đình).
  • Kiểm tra thực tế theo hệ thống, ngẫu nhiên và đột xuất theo Mục 6.6.2 của Phụ lục V (Trách nhiệm của cơ quan Chính phủ).
  • Rà soát tài liệu lưu trữ của Tổ chức trong quá trình thẩm định OCS theo Mục 5.3 của Phụ lục V (Tổ chức thực hiện việc phân loại).
  • Rà soát việc kiểm tra và tài liệu hóa các bằng chứng của Tổ chức về tính hợp pháp của gỗ được Tổ chức mua theo Mục 4.4.1 của Phụ lục V (Trách nhiệm của Tổ chức).

Sơ đồ xác minh gỗ đối với tổ chức tại thời điểm hiện tại:

Nguồn: Tài liệu tập huấn cho doanh nghiệp về VPA/FLEGT tháng 3/2017 của Tổng cục Lâm nghiệp

Sơ đồ xác minh gỗ đối với tổ chức sau 3 năm VPA/FLEGT có hiệu lực:

Nguồn: Tài liệu tập huấn cho doanh nghiệp về VPA/FLEGT tháng 3/2017 của Tổng cục Lâm nghiệp

Nguồn: toàn bộ nội dung trên được trích xuất từ VPA/FLEGT

By |2019-02-22T04:18:59+00:00February 22nd, 2019|Kiểm soát chuỗi cung|0 Comments