Trình tự, thủ tục và thẩm quyền phân loại tổ chức

Mục đích của việc phân loại tổ chức:

– Là cơ sở để cơ quan Kiểm lâm thực hiện tra cứu việc tuân thủ hồ sơ lâm sản của tổ chức (tra cứu nhóm doanh nghiệp với hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp trong hoạt động kiểm tra lưu thông lâm sản).
– Là cơ sở để cơ quan Hải quan cửa khẩu đánh giá sự tuân thủ của doanh nghiệp về hồ sơ lâm sản – quyết định cho hay không cho thông quan lô hành xuất khẩu.

Quy trình 3 bước:

  1. Tổ chức tự đánh giá và đề nghị xếp loại;
  2. Chi cục Kiểm lâm cấp tỉnh (hoặc Đơn vị tư vấn thẩm định) và đề nghị Cục Kiểm lâm quyết định;
  3. Cục Kiểm lâm quyết định và công bố kết quả phân loại trên website của Cục Kiểm lâm.

Tần xuất phân loại:

Tổ chức xếp loại 1: 02 năm/lần
Tổ chức xếp loại 2: 01 năm/lần

Chuyển loại tổ chức:

Tổ chức vi phạm sẽ tự động bị chuyển loại từ nhóm 1sang nhóm 2

Trình tự, thủ tục và tần suất/khung thời gian thực hiện đánh giá và thẩm định phân loại Tổ chức thể hiện trong bảng dưới đây

Quy trình Yêu cầu /định kỳ
1. Đánh giá phân loại tổ chức định kỳ Đăng ký vào Hệ thống OCS Tất cả các tổ chức thuộc chuỗi cung VNTLAS phải đăng ký vào hệ thống OCS.
Các tổ chức tự đánh giá/đánh giá lại – Đánh giá lần đầu sau khi đã đăng ký được vào OCS

– Đánh giá lần tiếp theo:

  • Đối với tổ chức thuộc Nhóm 1: 01 lần/2 năm
  • Đối với tổ chức thuộc Nhóm 2: 01 lần/năm
Chi cục Kiểm lâm tỉnh thẩm định và gửi kết quả thẩm định phân loại tổ chức cho FPD Sau khi nhận bản tự đánh giá của tổ chức (Trong khoảng thời gian nhất định…..)
FPD quyết định và công bố kết quả phân loại tổ chức Sau khi nhận kết quả thẩm định của các Chi cục kiểm lâm (Trong khoảng thời gian nhất định…..)
2. Đánh giá phân loại tổ chức bất thường Các trường hợp không tuân thủ bị xử lý hành chính hoặc hình sự Nhóm 1 sẽ bị chuyển sang nhóm 2 khi FPD có bằng chứng về vi phạm pháp luật do các cơ quan quản lý nhà nước xử lý hành chính hoặc hình sự (Trong khoảng thời gian nhất định…..).
Chi cục Kiểm lâm tỉnh thẩm định và gửi kết quả thẩm định phân loại tổ chức cho FPD Sau khi nhận bản tự đánh giá của tổ chức (Thẩm định trong khoảng thời gian nhất định…..)
FPD quyết định và công bố kết quả phân loại tổ chức Sau khi nhận kết quả thẩm định của các Chi cục kiểm lâm (Trong khoảng thời gian nhất định…..)

Nguồn: toàn bộ nội dung trên được trích xuất từ VPA/FLEGT

By |2019-02-20T03:35:04+00:00February 20th, 2019|OCS|0 Comments