Trách nhiệm của các bên liên quan trong việc tạo lập, xác minh và phê duyệt bằng chứng

1. Trách nhiệm của Tổ chức

– Chịu trách nhiệm về sự chính xác của thông tin và tính hợp pháp của tất cả các nguồn gỗ, kể cả nguồn gỗ nội địa. Đối với gỗ nhập khẩu, Tổ chức phải thực hiện trách nhiệm giải trình theo quy định tại Mục 6.3.7 của Phụ lục V.
– Chịu trách nhiệm tạo lập, xác minh và phê duyệt bằng chứng hoặc đề nghị các chủ thể xác minh tạo lập, xác minh và phê duyệt bằng chứng cho mỗi giao dịch phù hợp với từng điểm của chuỗi cung;
– Chịu trách nhiệm kiểm tra và lưu giữ bằng chứng về tính hợp pháp của gỗ được mua khi mua gỗ từ bất kỳ nguồn nào;
– Kiểm tra tính xác thực và tính hợp lệ của hồ sơ gỗ và đối chiếu sự phù hợp giữa hồ sơ với lô gỗ thực tế để đảm bảo gỗ mua là hợp pháp. Trong trường hợp có nghi ngờ rủi ro về gỗ bất hợp pháp, Tổ chức sẽ không mua gỗ.
– Đánh giá nhà cung ứng có kiểm tra và tài liệu hóa bằng chứng về tính hợp pháp của gỗ được mua hay không.
– Việc thẩm định và xác minh phân loại Tổ chức trong Hệ thống phân loại tổ chức theo quy định tại Mục 5 của Phụ lục V sẽ đánh giá Tổ chức đó có kiểm tra và tài liệu hóa đầy đủ bằng chứng về tính hợp pháp của gỗ khi mua.

2. Trách nhiệm của Hộ gia đình

– Chịu trách nhiệm về sự chính xác của thông tin và tính hợp pháp của tất cả các nguồn gỗ, kể cả nguồn gỗ nội địa. Đối với gỗ nhập khẩu, Hộ gia đình phải thực hiện trách nhiệm giải trình theo quy định tại Mục 6.3.7 của Phụ lục V;
– Chịu trách nhiệm tạo lập, xác minh và phê duyệt bằng chứng hoặc đề nghị chủ thể xác minh tạo lập, xác minh và phê duyệt bằng chứng cho mỗi giao dịch phù hợp với từng điểm của chuỗi cung;
– Chịu trách nhiệm kiểm tra và lưu giữ bằng chứng về tính hợp pháp của gỗ được mua khi mua gỗ từ bất kỳ nguồn nào;
– Kiểm tra tính xác thực và tính hợp lệ của hồ sơ gỗ và đối chiếu sự phù hợp giữa hồ sơ với lô gỗ thực tế để đảm bảo gỗ mua là hợp pháp. Trong trường hợp có nghi ngờ rủi ro về gỗ bất hợp pháp, Hộ gia đình không mua gỗ.
– Đánh giá nhà cung ứng có kiểm tra và tài liệu hóa bằng chứng về tính hợp pháp của gỗ được mua hay không.

3. Trách nhiệm của cơ quan Chính phủ

Trách nhiệm của cơ quan Chính phủ trong việc tạo lập, xác minh và phê duyệt bằng chứng được quy định tại Phụ đính 1A và 1B của Phụ lục V và được tóm tắt trong Bảng dưới đây.

 

Nguyên tc và loi bng chng

Cơ quan/đơn v chu trách nhim

Nguyên tắc I: Khai thác gỗ trong nước tuân thủ các quy định về quyền sử dụng đất, sử dụng rừng, quản lý, môi trường và xã hội
Quyền sử dụng đất và sử dụng rừng UBND cấp xã, huyện, tỉnh; Sở Tài nguyên và Môi trường Sở Nông nghiệp và PTNT
Đăng ký doanh nghiệp/kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư; Ban quản lý khu công nghiệp/Khu chế xuất
Quy định về môi trường UBND cấp xã, huyện tỉnh; Sở Tài nguyên và Môi trường
Quản lý rừng bền vững Sở Nông nghiệp và PTNT
Chuyển đổi mục đích sử dụng đất lâm nghiệp sang mục đích sử dụng khác UBND cấp huyện, tỉnh
Quản lý chuỗi cung ứng Kiểm lâm sở tại; UBND cấp xã, huyện
Nguyên tắc II: Tuân thủ các quy định về xử lý gỗ tịch thu
Xử lý và đấu giá tài sản tịch thu Bộ Tài chính; UBND cấp tỉnh, huyện
Quản lý chuỗi cung ứng Kiểm lâm sở tại
Nguyên tắc III: Tuân thủ các quy định về nhập khẩu gỗ
Quy định và thủ tục hải quan Bộ Tài chính/Tổng cục Hải quan; Cơ quan hải quan cửa khẩu
Giấy phép CITES Cơ quan quản lý CITES Việt Nam
Kiểm dịch thực vật Sở Nông nghiệp và PTNT; Cơ quan hải quan cửa khẩu
Quản lý chuỗi cung ứng Kiểm lâm sở tại
Quy định thương mại xuất-nhập khẩu gỗ Bộ Công thương
Nguyên tắc IV: Tuân thủ các quy định về vận chuyển, mua bán gỗ
Đăng ký doanh nghiệp/kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư; Ban quản lý khu công nghiệp/Khu chế xuất
Quản lý chuỗi cung ứng Kiểm lâm sở tại; UBND cấp xã
Quy định mua bán gỗ nội địa Bộ Công thương
Nguyên tắc V: Tuân thủ các quy định về chế biến gỗ
Đăng ký doanh nghiệp/kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư; Ban quản lý khu công nghiệp/Khu chế xuất
Quy định về môi trường Quy định về môi trường
Phòng cháy chữa cháy Cảnh sát PCCC tỉnh
Quản lý chuỗi cung ứng Kiểm lâm sở tại
Quy định công nghiệp chế biến Bộ Công thương
Nguyên tắc VI: Tuân thủ các quy định về thủ tục hải quan cho xuất khẩu
Quy định và thủ tục hải quan Bộ Tài chính/Tổng cục Hải quan; Cơ quan hải quan cửa khẩu
Giấy phép CITES Cơ quan quản lý CITES Việt Nam
Kiểm dịch thực vật Sở Nông nghiệp và PTNT; Cơ quan hải quan cửa khẩu
Quản lý chuỗi cung ứng Kiểm lâm sở tại; UBND cấp xã
Quy định thương mại xuất-nhập khẩu gỗ Bộ Công thương
–  Nguyên tắc VII: (Tổ chức): Tuân thủ các quy định về thuế và lao động.

–  Nguyên tắc VII: (Hộ gia đình): Tuân thủ các quy định về thuế

Quy định về thuế Bộ Tài chính/Tổng cục Thuế; Cục Thuế
Quy định về an toàn, y tế và lao động Sở Lao động, thương binh xã hội; Tổng liên đoàn lao động
Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Nguồn: toàn bộ nội dung trên được trích xuất từ VPA/FLEGT

By |2019-02-20T03:31:10+00:00February 19th, 2019|Bằng chứng|0 Comments