Trách nhiệm của các bên liên quan trong hệ thống phân loại tổ chức

1. Trách nhiệm của Tổ chức

Tất cả Tổ chức trong chuỗi cung ứng có trách nhiệm đăng ký vào hệ thống OCS và thực hiện tự đánh giá theo quy định, Bản đánh giá của Tổ chức được nộp cho Chi cục Kiểm lâm tỉnh hoặc chủ thể khác được Chính phủ ủy quyền để thẩm định.

Tổ chức tiến hành đánh giá lại theo định kỳ như được mô tả trong Bảng 3 và nộp Bản đánh giá lại cho Chi cục Kiểm lâm tỉnh hoặc chủ thể khác được Chính phủ ủy quyền để thẩm định.

2. Trách nhiệm của Cơ quan Chính phủ

Chính phủ Việt Nam giao Cục Kiểm lâm và Chi cục Kiểm lâm tỉnh chịu trách nhiệm chính về phân loại Tổ chức và xác minh dựa trên rủi ro.

Cục Kiểm lâm có trách nhiệm:

 • Chuẩn bị các hướng dẫn thực hiện phân loại Tổ chức dựa trên quy định của chính phủ;
 • Thiết lập và quản lý cơ sở dữ liệu trung tâm về Hệ thống OCS;
 • Quản lý cơ sở dữ liệu trung tâm về vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng;
 • Quyết định nhóm rủi ro của Tổ chức dựa trên kết quả thẩm định và báo cáo của Chi cục Kiểm lâm tỉnh hoặc chủ thể khác được Chính phủ ủy quyền;
 • Công bố công khai và cập nhật nhóm rủi ro của Tổ chức trên website của Cục Kiểm lâm.

Cơ quan Kiểm lâm tỉnh hoặc chủ thể khác được Chính phủ ủy quyền có trách nhiệm:

 • Tiếp nhận và thẩm định Bản đánh giá của các tổ chức đăng ký vào hệ thống OCS;
 • Thẩm định lại tình trạng phân loại của Tổ chức như mô tả tại Bảng 3;
 • Giám sát việc tuân thủ của Tổ chức dựa trên tiêu chí phân loại, kịp thời phát hiện sự không tuân thủ dựa trên hồ sơ và kiểm tra thực tế để đề xuất với Cục Kiểm lâm chuyển hạng Tổ chức từ nhóm 1 xuống nhóm 2;
 • Liên hệ với các sở, ban, ngành và chủ thể xác minh khác để xác minh tình trạng tuân thủ của Tổ chức;
 • Báo cáo Cục Kiểm lâm kết quả thẩm định để Cục Kiểm lâm phê duyệt và công bố;
 • Báo cáo Cục Kiểm lâm về bất kỳ trường hợp không tuân thủ của Tổ chức trong các kỳ đánh giá. Báo cáo này sẽ được Cục Kiểm lâm quản lý và duy trì trong cơ sở dữ liệu về Hệ thống OCS.

Nguồn: toàn bộ nội dung trên được trích xuất từ VPA/FLEGT

By |2019-02-20T03:33:19+00:00February 20th, 2019|OCS|0 Comments