Tổng quan về kiểm soát chuỗi cung

Kiểm soát chuỗi cung ứng nhằm ngăn chặn việc đưa gỗ bất hợp pháp hoặc gỗ chưa xác minh vào chuỗi cung ứng của VNTLAS. Để đạt được mục tiêu đó, hệ thống kiểm soát chuỗi cung ứng phải đảm bảo:

  1. Tất cả Tổ chức tham gia vào chuỗi cung ứng đều được đăng ký trong Hệ thống OCS;
  2. Tất cả Tổ chức đã đăng ký trong Hệ thống OCS báo cáo Cơ quan Kiểm lâm theo quy định pháp luật;
  3. Báo cáo chuỗi cung ứng của Tổ chức được Cơ quan Kiểm lâm xem xét nhằm phát hiện nghi vấn về luồng gỗ;
  4. Cơ quan Kiểm lâm thực hiện kiểm tra thực tế một cách hệ thống, ngẫu nhiên và đột xuất để đảm bảo rằng gỗ phù hợp với nội dung trong hồ sơ tương ứng do Tổ chức và Hộ gia đình kê khai về: (i) số lượng (ii) khối lượng (iii) chủng loại/loài, tại tất cả các giai đoạn của chuỗi cung ứng;
  5. Cơ quan Kiểm lâm tiến hành điều tra những lô gỗ được xác định là có nghi ngờ;
  6. Kiểm soát chuỗi cung ứng dựa trên yêu cầu của Hồ sơ lâm sản tại mỗi giai đoạn của chuỗi cung ứng, như được mô tả tại Sơ đồ 1 của Phụ đính 2 thuộc Phụ lục V dưới đây:

Việc tuân thủ các yêu cầu về báo cáo và bằng chứng kiểm soát chuỗi cung ứng là các tiêu chí trong Hệ thống OCS theo quy định tại Mục 5 (Hệ thống phân loại tổ chức và xác minh dựa trên rủi ro) và Bảng 2 của Phụ đính 2 thuộc Phụ lục V. Phụ đính 2 của Phụ lục V quy định các yêu cầu cụ thể đối với việc quản lý thông tin đáng tin cậy liên quan đến hồ sơ lâm sản tại các điểm kiểm soát quan trọng của chuỗi cung ứng.

Nguồn: toàn bộ nội dung trên được trích xuất từ VPA/FLEGT

By |2019-02-22T04:24:07+00:00February 22nd, 2019|Kiểm soát chuỗi cung|0 Comments