Tiêu chí xác định tổ chức đánh giá độc lập

Điều 22 Nghị định 102/2020/NĐ-CP (Có hiệu lực từ ngày 30/10/2020) quy định 6 tiêu chí xác định tổ chức đánh giá độc lập như sau:

  1. Tổ chức đánh giá độc lập có tư cách pháp nhân tại Việt Nam.
  2. Không tham gia hoạt động nhập khẩu, chế biến và xuất khẩu gỗ hoặc quá trình xây dựng văn bản pháp luật trong lĩnh vực Lâm nghiệp; không tham gia vào các hoạt động quản lý rừng và buôn bán gỗ.
  3. Có hệ thống kiểm soát chất lượng theo quy định của ISO 17021 hoặc tương đương.
  4. Có nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu chuyên môn và kinh nghiệm về kiểm toán và đánh giá trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ, sử dụng rừng; chế biến và thương mại lâm sản.
  5. Không có quan hệ về lợi ích với các tổ chức, cá nhân nhập khẩu, chế biến và xuất khẩu gỗ hoặc cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực Lâm nghiệp.
  6. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham vấn tổ chức quy định trong Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên chỉ định tổ chức đánh giá độc lập. Trình tự, thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá độc lập thực hiện theo các quy định của pháp luật về đấu thầu.
By |2021-05-27T10:27:29+00:00May 27th, 2021|Đánh giá độc lập|0 Comments