Tạo lập, xác minh và phê duyệt bằng chứng

Tạo lập bằng chứng

Tạo lập bằng chứng là việc Tổ chức, Hộ gia đình hoặc các chủ thể xác minh chuẩn bị giấy tờ hoặc hồ sơ theo quy định của pháp luật Việt Nam như quy định tại Phụ lục II, Phụ đính 1A và 1B của Phụ lục V.

Theo quy đinh pháp luật tại Phụ lục II, bằng chứng có thể được tạo lập bởi Tổ chức và Hộ gia đình tham gia vào chuỗi cung ứng hoặc bởi các chủ thể xác minh tại từng giai đoạn của chuỗi cung ứng.

Các chủ thể chịu trách nhiệm tạo lập bằng chứng được xác định trong cột “Chuẩn bị bởi” của Phụ đính 1A và 1B của Phụ lục V.

Xác minh và phê duyệt/xác nhận bằng chứng

Việc xác minh và phê duyệt bằng chứng được thực hiện như mô tả dưới đây.
Xác minh bằng chứng là quá trình kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ và sự phù hợp của bằng chứng dựa trên kiểm tra hồ sơ và/hoặc kiểm tra thực tế bởi các chủ thể xác minh theo Định nghĩa gỗ hợp pháp được quy định tại Phụ lục II.

Việc phê duyệt bằng chứng là việc công nhận tính tuân thủ của từng bằng chứng được thực hiện bởi các chủ thể xác minh theo quy định của pháp luật như được mô tả tại Phụ lục II và Phụ đính 1A và 1B của Phụ lục V. Việc xác nhận bằng chứng chỉ áp dụng đối với bảng kê lâm sản.

Chủ thể chịu trách nhiệm xác minh và phê duyệt bằng chứng được xác định trong cột “Phê duyệt bởi/xác nhận bởi” của Phụ đính 1A và 1B của Phụ lục V. Chủ thể chịu trách nhiệm kiểm tra bằng chứng được xác định trong cột “Kiểm tra bởi” của Phụ đính 1A và 1 B của Phụ lục V.

Nguồn: toàn bộ nội dung trên được trích xuất từ VPA/FLEGT

By |2019-02-20T03:32:01+00:00February 19th, 2019|Bằng chứng|0 Comments