Quy định về cấp giấy phép FLEGT qua môi trường mạng

Điều 20 Nghị định 102/2020/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 30/10/2020) quy định về thủ tục cấp phép FLEGT qua mạng internet như sau:

  1. Chủ gỗ gửi hồ sơ qua môi trường mạng không phải nộp hồ sơ bằng bản giấy. Hồ sơ nộp qua môi trường mạng được chụp từ bản chính, trừ trường hợp có chữ ký số.
  2. Chủ gỗ có trách nhiệm lưu giữ bản chính hồ sơ quy định tại các Điều 16, Điều 17, Điều 18, Điều 19 Nghị định này trong thời hạn 05 năm kể từ ngày nộp hồ sơ và xuất trình với cơ quan chức năng khi được yêu cầu.

3. Trường hợp giấy phép FLEGT đã được cấp là bản giấy, khi đề nghị gia hạn, cấp thay thế hoặc cấp lại chủ gỗ phải nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc qua bưu điện.

By |2021-05-27T10:20:47+00:00May 27th, 2021|Cấp phép FLEGT|0 Comments