Quy định về báo cáo chuỗi cung ứng

Tất cả Tổ chức có trách nhiệm nộp báo cáo định kỳ chuỗi cung ứng theo quy định pháp luật, cụ thể như sau:

  • Tổ chức tham gia khai thác gỗ phải nộp báo cáo hàng tháng cho cơ quan Kiểm lâm;
  • Tổ chức tham gia chế biến và thương mại gỗ phải nộp báo cáo quý cho cơ quan Kiểm lâm;
  • Tổ chức tham gia vào chuỗi cung ứng phải duy trì việc ghi chép vào sổ theo dõi nhập, xuất lâm sản, thông tin của sổ này được tổng hợp hàng tháng.

Quy định về lập và lưu trữ hồ sơ lâm sản tại các điểm kiểm soát quan trọng trong chuỗi cung ứng của VNTLAS được mô tả trong Phụ đính 2 của Phụ lục V (Kiểm soát chuỗi cung ứng).

Báo cáo tổng hợp được Cơ quan Kiểm lâm các cấp xây dựng định kỳ theo quy định hiện hành và phân tích đối chiếu theo quy định tại Mục 6.6.2 của Phụ lục V (Trách nhiệm của cơ quan Chính phủ trong quản lý chuỗi cung ứng).

Chi tiết về quản lý và lưu trữ thông tin chuỗi cung ứng được trình bày trong Mục 12 của Phụ lục V (Lưu trữ và quản lý dữ liệu).

Nguồn: toàn bộ nội dung trên được trích xuất từ VPA/FLEGT

By |2019-02-22T04:16:56+00:00February 22nd, 2019|Kiểm soát chuỗi cung|0 Comments