Nội dung đánh giá độc lập

Điều 23 Nghị định 102/2020/NĐ-CP (Có hiệu lực từ ngày 30/10/2020) quy định các nội dung được đánh giá độc lập như sau:

  1. Đánh giá việc thực hiện của Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam; hoạt động kiểm soát chuỗi cung ứng gỗ, quản lý dữ liệu; phân loại doanh nghiệp và xác nhận gỗ xuất khẩu.
  2. Đánh giá việc cấp giấy phép FLEGT.
  3. Đánh giá khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam.
  4. Đánh giá nội dung khác do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và tổ chức được quy định trong Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên quyết định.
  5. Khung đánh giá do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và tổ chức được quy định trong Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên quyết định.
By |2021-05-27T10:28:54+00:00May 27th, 2021|Đánh giá độc lập|0 Comments