Những vấn đề cơ bản về tự đánh giá của tổ chức

Tổ chức tự đánh giá là một quy trình bắt buộc. Trình tự tự đánh giá của tổ chức theo các bước dưới đây:

1. Xác định loại hình sản xuất kinh doanh của tổ chức trong kỳ đánh giá – Nhằm xác định nghĩa vụ tổ chức phải tuân thủ

 • Trực tiếp nhập khẩu gỗ từ nước ngoài, thu mua/khai thác gỗ trong nước (bao gồm cả gỗ có nguồn gốc nhập khẩu và gỗ khai thác trong nước), chế biến, thương mại nội địa và xuất khẩu.
 • Thu mua/khai thác gỗ trong nước (bao gồm cả gỗ có nguồn gốc nhập khẩu và gỗ khai thác trong nước), chế biến, thương mại nội địa.
 • Thu mua/khai thác gỗ trong nước (bao gồm cả gỗ có nguồn gốc nhập khẩu và gỗ khai thác trong nước), thương mại nội địa và xuất khẩu
 • Nhập khẩu gỗ trực tiếp từ nước ngoài, thương mại nội địa và xuất khẩu.
 • Nhập khẩu gỗ trực tiếp từ nước ngoài, thương mại nội địa.
 • Trực tiếp khai thác, thu mua gỗ rừng trồng để chế biến dăm gỗ, ván ép tiêu thụ nội địa và xuất khẩu.

2. Xác định nguồn gốc gỗ nguyên liệu đã sử dụng trong kỳ đánh giá để xác định nghĩa vụ phải tuân thủ:

 • Gỗ có nguồn gốc nhập khẩu, do tổ chức nhập khẩu trực tiếp từ nước ngoài về Việt Nam
 • Gỗ có nguồn gốc nhập khẩu, do tổ chức mua lại của tổ chức, cá nhân trong nước
 • Gỗ có nguồn gốc từ rừng tự nhiên, do tổ chức khai thác;
 • Gỗ sau xử lý tịch thu của cơ quan có thẩm quyền, do tổ chức mua trực tiếp từ tổ chức bán đấu giá;
 • Gỗ sau xử lý tịch thu của cơ quan có thẩm quyền, do tổ chức mua lại từ tổ chức, cá nhân trong nước;
 • Lưu thông, chế biến và thương mại nội địa;
 • Xuất khẩu lâm sản;
 • Gỗ có nguồn gốc từ rừng trồng, trang trại, cây trồng phân tán, do tổ chức khai thác;
 • Gỗ có nguồn gốc từ rừng trồng, trang trại, cây trồng phân tán, do tổ chức mua lại của tổ chức, cá nhân trong nước;
 • Gỗ cao su nhập khẩu trực tiếp;
 • Gỗ cao su nhập khẩu mua từ tổ chức cá nhân trong nước và gỗ cao su trong nước.

3. Doanh nghiệp rà soát, xác định tiêu chí phải tuân thủ theo các mẫu biểu đính kèm

 • Kỳ đánh giá: từ đến ngày tháng năm
 • Loại hình hoạt động: Nhập khẩu, Chế biến, Thương mại nỗi địa, và Xuất khẩu
 • Tiêu chí phải đánh giá: bao gồm các Bảng số 01, 04, 05a, 05b, 06, 07a, 07b, 08a, và 08b…

Sau khi thực hiện các bước trên, doanh nghiệp sẽ ra kết quả đánh giá và tự xếp loại, doanh nghiệp nộp kèm đơn đề nghị và kết quả đánh giá cho Chi cục Kiểm lâm tỉnh để thẩm định.

Các bảng biểu dùng cho doanh nghiệp tự kê khai:

Nguồn: toàn bộ nội dung trên được trích xuất từ VPA/FLEGT
By |2019-02-21T02:31:08+00:00February 20th, 2019|OCS|0 Comments