Hệ thống phân loại Tổ chức (OCS) và xác minh dựa trên rủi ro

Mục đích của hệ thống phân loại tổ chức

Hệ thống phân loại tổ chức (OCS) là một cấu phần không thể tách rời của phương pháp xác minh dựa trên rủi ro của VNTLAS.

Mục đích của OCS là (i) đánh giá mức độ rủi ro của tất cả Tổ chức trong VNTLAS về việc tuân thủ các yêu cầu của VNTLAS nhằm thực hiện các biện pháp xác minh phù hợp hiệu quả và kịp thời (ii) đánh giá việc tuân thủ pháp luật của Tổ chức theo bằng chứng tĩnh và bằng chứng động như được mô tả trong LD; và (iii) giảm bớt thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh và khuyến khích Tổ chức tuân thủ pháp luật.

Phạm vi áp dụng

Hệ thống phân loại tổ chức áp dụng với tất cả các tổ chức trong chuỗi cung ứng của VNTLAS: doanh nghiệp khai thác, chế biến, kinh doanh lâm sản (không phân biết doanh nghiệp kinh doanh nội địa hay xuất khẩu).

Tiêu chí phân loại và nhóm rủi ro

Tổ chức được phân loại dựa trên các tiêu chí sau:
i) Tuân thủ các bằng chứng động về kiểm soát chuỗi cung ứng nhằm đảm bảo rằng chỉ có gỗ hợp pháp đi vào chuỗi cung ứng;
ii) Đáp ứng các yêu cầu về kê khai và báo cáo kiểm soát chuỗi cung ứng;
iii) Tuân thủ các bằng chứng tĩnh;
iv) Tình trạng vi phạm;

Việt Nam sẽ cân nhắc việc tích hợp các cơ chế chứng chỉ tự nguyện, trách nhiệm giải trình và hệ thống chuỗi hành trình sản phẩm được VNTLAS công nhận vào OCS.

Dựa vào các tiêu chí trên, Tổ chức được chia thành 02 nhóm rủi ro sau:
Nhóm 1 (Tuân thủ): Các Tổ chức đáp ứng đầy đủ các tiêu chí trên;
Nhóm 2 (Không tuân thủ): Các Tổ chức chưa đáp ứng đầy đủ các tiêu chí trên hoặc các Tổ chức mới thành lập.

Việc sử dụng các tiêu chí để phân loại nhóm rủi ro được trình bày trong Bảng dưới đây.

Nguồn: toàn bộ nội dung trên được trích xuất từ VPA/FLEGT

By |2019-02-20T03:28:00+00:00February 20th, 2019|OCS|0 Comments