Các điểm kiểm soát quan trọng trong chuỗi cung ứng của VNTLAS

Các điểm kiểm soát quan trọng trong chuỗi cung ứng của VNTLAS liên quan đến:

  • Việc xác minh nguồn gốc gỗ đi vào VNTLAS và
  • Các giai đoạn trong chuỗi cung ứng từ các điểm khai thác hoặc nhập khẩu đến điểm xuất khẩu.

Sáu (06) điểm kiểm soát quan trọng trong chuỗi cung ứng của VNTLAS bao gồm:

  1. Nguồn gỗ đi vào VNTLAS
  2. Vận chuyển, giao dịch lần 1
  3. Vận chuyển, giao dịch lần 2
  4. Các lần vận chuyển, giao dịch tiếp theo (lần n)
  5. Chế biến
  6. Xuất khẩu/Bán thị trường nội địa

Trong đó:

Hồ sơ nguồn gốc cần tuân thủ những quy định sau:

  • Gỗ khai thác trong nước : theo quy định hiện hành (Thông tư 21/2016/TT-BNNPTNT);
  • Gỗ nhập khẩu: tuân thủ pháp luật hiện hành + bổ sung hồ sơ đối với từng loài, từ từng quốc gia như trên.

Nguồn: Tài liệu tập huấn doanh nghiệp về VPA/FLEGT tháng 3/2017 của Tổng cục Lâm nghiệp

Hồ sơ trong lưu thông cần tuân thủ những quy định sau:

(i) Giai đoạn hiện tại:
– Tuân thủ việc lập bảng kê và hồ sơ lâm sản theo quy định hiện hành;
– Thẩm quyền xác nhận thực hiện theo nguồn gốc gỗ.

(ii) Giai đoạn 2 (3 năm sau Hiệp định có hiệu lực):
– Tuân thủ việc lập bảng kê và hồ sơ lâm sản theo quy định hiện hành;
– Thẩm quyền xác nhận bảng kê lâm sản theo từng nhóm doanh nghiệp, cá nhân.

Nguồn: Tài liệu tập huấn doanh nghiệp về VPA/FLEGT tháng 3/2017 của Tổng cục Lâm nghiệp

Nguồn: toàn bộ nội dung trên được trích xuất từ VPA/FLEGT

By |2019-02-22T04:22:13+00:00February 22nd, 2019|Kiểm soát chuỗi cung|0 Comments